Certyfikat

 

Certyfikat "Ulubiony Hotel Rodzin" przyznawany jest obiektom,  które szczególnie dbaj? o komfort i bezpieczeństwo Go?ci, którymi s? Rodziny z Dzie?mi. 

 

 Ocenie podlegaj? obiekty, które zg?osz? ch?? uczestnictwa w konkursie.

 

 

Na ocen? ogóln? sk?adaj? si? punkty przyznawane za:

-opinie u?ytkowników portalu, które nap?ywaj? do Organizatora Konkursu mailowo, 

-punkty przyznawane za udogodnienia  hotelowe wg wype?nionej ankiety,

-ocena przedstawiciela organizatora, który osobi?cie wizytuje obiekt. (audyt)

Szczególn? uwag?  zwracamy na zapewnienie   bezpieczeństwa i komfortu podczas wypoczynku  najm?odszym  go?ciom,  przygotowane  atrakcje i zorganizowanie  czasu dzieciom (animacje, pokoje zabaw itd.)  udogodnienia i obs?ug? personelu wzgl?dem dzieci.

Certyfikat otrzymaj? obiekty, które uzyska?y minimum 50% punktów w ocenie ogólnej.

O jako?ci us?ug ?wiadcz? otrzymane na certyfikacie  gwiazdki w ilo?ci:

5* dla obiektu, który uzyska? 90-100 % punktów w ocenie ogólnej,

4* dla obiektu, który uzyska? 80-89 % punktów w ocenie ogólnej

3* dla obiektu, który uzyska? 70-79 % punktów w ocenie ogólnej

2* dla obiektu, który uzyska? 60-69 % punktów w ocenie ogólnej

1* dla obiektu, który uzyska? 50-59 % punktów w ocenie ogólnej

Certyfikat jest przyznawany na rok i upowa?nia obiekt do wykorzystywania go w kampaniach reklamowych. 

Certyfikat jest  promowany w internecie, mediach drukowanych, imprezach targowych oraz poprzez inne kampanie reklamowe w których bierze udzia? Organizator konkursu.

Korzy?ci wynikaj?ce z posiadania certyfikatu "Ulubiony Hotel Rodzin":

-Bezp?atna promocja obiektu na stoisku organizatora konkursu podczas targów turystycznych w Poznaniu, Warszawie, Berlinie (ITB) i Lipsku.

-Mo?liwo?? dystrybucji materia?ów reklamowych na w/w targach, 

-Pos?ugiwanie si? znakiem graficznym w kampaniach marketingowych obiektu,

-Obiekt otrzymuje certyfikat oraz naklejk?, któr? mo?e umie?ci? w widocznym dla Go?ci miejscu,

-Promocja obiektów w katalogach reklamowych, których wydawc? jest Targowa Oficyna Wydawnicza tj. niemieckoj?zyczny 'Katalog Polskiej Turystyki" oraz "targowe abc" z uwzgl?dnieniem specjalnego rabatu. 

- Udzia? obiektu w kampaniach marketingowych, których organizatorem jest firma Interniko lub Targowa Oficyna Wydawnicza.

 

Warunki przyst?pienia do konkursu:

- Zg?oszenie obiektu do konkursu (na formularzu zg?oszeniowym) - warunek konieczny

- Uiszczenie op?aty zg?oszeniowej (jednorazowa op?ata roczna) - warunek konieczny

- Zamieszczenie profilu obiektu w dziale Obiekty Noclegowe na portalu www.nqnypau.tw oraz jego aktualizacja pod k?tem ofert

- Nieodp?atne udost?pnienie pobytu przedstawicielowi organizatora konkursu celem przeprowadzenia audytu (szczegó?y do ustalenia)

 

Istnieje mo?liwo?? zamieszczenia prezentacji obiektu bez udzia?u w konkursie o certyfikat "Ulubiony Hotel Rodzin".

 

 

Wspó?praca

棋牌送金 吉隆县| 莱西市| 朝阳县| 阳谷县| 德庆县| 休宁县| 东山县| 张北县| 墨竹工卡县| 张家川| 东辽县| 泽州县| 库尔勒市| 龙州县| 泰宁县| 通海县| 依安县| 丹棱县| 台东县| 绥中县| 合山市| 广元市| 潜江市| 沿河| 石楼县| 吴旗县| 汽车| 荔浦县| 江门市| 青田县| 新乡县| 彭泽县| 台湾省| 东方市| 秦皇岛市| 阿合奇县| 雷波县| 龙陵县| 晴隆县| 垦利县| 芜湖市|