Regiony i miasta

 • ?widnica

  ?widnica – dolno?l?ska pere?ka. ?widnica – historyczne miasto o ponad 750-letniej tradycji i wielu cennych zabytkach, le??ce zaledwie 50 km od stolicy Dolnego ?l?ska - Wroc?awia. Dzi?ki zachowanej w dobrym stanie po II wojnie ?wiatowej starówce ?widnica jest uznawana za jedno z najcenniejszych zabytkowych miast Polski. Usytuowanie w sercu Europy, na wa?nych szlakach handlowych, a... » Zobacz wi?cej

 • Lwówek ?l?ski

  Najwa?niejsze imprezy plenerowe   Lwóweckie Lato Agatowe (?wi?to poszukiwaczy skarbów Ziemi) to impreza plenerowa, której g?ównym elementem jest mi?dzynarodowa gie?da minera?ów uwa?ana za najwi?ksz? mineralogiczn? imprez? w Polsce:ponad 200 stoisk z minera?ami, w ramach LLA oby?o si? kilkana?cie wystaw tematycznych i kolekcjonerskich, np.: „Metale Zakl?te w Kryszta?ach”,... » Zobacz wi?cej

 • Pu?awy

    Pu?awy to miasto, które urzeka atmosfer? kulturowego bogactwa, komfortem ?ycia, przyjazn? przestrzeni? miejsk?. Trudno si? dziwi?, ?e to miejsce ukochali pisarze, poeci, kompozytorzy. Dzi?, spaceruj?c po zabytkowym parku Czartoryskich, ma si? wra?enie, ?e nikt si? nie spieszy. Ka?dy znajdzie tu dla siebie ?ród?o... » Zobacz wi?cej

 • Z?bkowice ?l?skie

  Historia Z?bkowic   Z?bkowice ?l?skie zosta?y za?o?one w II po?owie XIII wieku na prawie niemieckim przez osadników z Frankonii. St?d pochodzi nazwa miasta – Frankenstein, która by?a u?ywana do końca II wojny ?wiatowej. Miasto powsta?o na skrzy?owaniu wa?nych dróg handlowych prowadz?cych z Wroc?awia do Pragi oraz z Nysy do ?widnicy. Pierwotnie nale?a?o do piastowskiego ksi?stwa... » Zobacz wi?cej

 • Piwniczna Zdrój

   Bywaj? krainy rozleg?e i bogate, po?o?one w centrach nie tylko geograficznych, ale i w kr?gu zainteresowań wielu ludzi. Bywaj? krainy maleńkie, skromnie wci?ni?te pomi?dzy wi?kszych s?siadów, ale tak ró?norodne, ?e zapadaj? g??boko w serce. Taka w?a?nie jest Piwniczna – ziemia nadpopradzka. Tutaj mo?na wypoczywa?, korzysta? ze szczególnego mikroklimatu, przepi?knego  i... » Zobacz wi?cej

 • Województwo Zachodniopomorskie

  Pomorze Zachodnie to pi?kny, atrakcyjny turystycznie obszar Polski. Wp?ywa na to bogactwo krajobrazu i urozmaicona rze?ba terenu. Najwi?ksz? atrakcj? turystyczn? jest 185-kilometrowy pas Wybrze?a Ba?tyku, charakteryzuj?cy si? piaszczystymi pla?ami, klifowymi brzegami i wydmami poro?ni?tymi lasami sosnowymi. Du?? atrakcj? stanowi Drawieński Park Narodowy z rzek? Draw?, uznan? za jeden z... » Zobacz wi?cej

 • Województwo Wielkopolskie

  Wielkopolska jest atrakcyjnym i ch?tnie odwiedzanym regionem turystycznym Polski. Uwag? go?ci przyci?gaj? przede wszystkim liczne zabytki: ko?cio?y, ratusze, pa?ace i dwory. Najwi?ksz? frekwencj? turystów notuje si? na Szlaku Piastowskim, który prowadzi przez miejscowo?ci zwi?zane z pocz?tkami państwowo?ci polskiej. W Wielkopolsce, pomi?dzy rzekami Wart? i Noteci? wyst?puje jeden z... » Zobacz wi?cej

 • Województwo Warmińsko-mazurskie

  Region Warmii i Mazur nale?y do najciekawszych miejsc w Polsce. Kraina Tysi?ca Jezior przyci?ga turystów szukaj?cych wypoczynku w?ród naturalnych bogactw przyrody. Zró?nicowany krajobraz, lasy, jeziora, rzeki, a tak?e bogactwo zwierz?t i ptaków stanowi? t?o dla fascynuj?cych spotkań z przyrod?, niecodzienn? kultur?, histori? i zabytkami. Jeziora i rzeki tworz? tu niezwykle malownicze szlaki... » Zobacz wi?cej

 • Województwo ?wi?tokrzyskie

  Województwo ?wi?tokrzyskie to region bardzo atrakcyjny turystycznie. Tury?ci doceniaj? tu czyste powietrze, rozlegle lasy, czyste rzeki, góry i doliny poprzecinane licznymi szlakami. Na ka?dym kroku historia przeplata si? tu z legend?, a zabytki architektury i kultury przenosz? nas w zamierzchle czasy. Centralne po?o?enie wraz z dobr? sieci? po??czeń drogowych i kolejowych umo?liwia szybkie... » Zobacz wi?cej

 • Województwo ?l?skie

  Województwo ?l?skie to region o najwy?szym stopniu urbanizacji. Na ?l?sku jest jednak bardzo du?o zieleni i zabytków architektury. Miejscowo?ci takie jak Szczyrk, Wis?a, Istebna czy Brenna oferuj? bogat? ofert? turystyczn?. Odnajdziemy tu szlaki piesze i narciarskie, polatamy na lotni i pop?ywamy ?aglówk? po jeziorach.  Jura Krakowsko- Cz?stochowska zaprasza do wspinaczki ska?kowej,... » Zobacz wi?cej

Wspó?praca

棋牌送金 武陟县| 浮梁县| 合江县| 长寿区| 莒南县| 拜泉县| 清远市| 巴彦淖尔市| 东乌| 固镇县| 临桂县| 当阳市| 依安县| 合山市| 贡觉县| 阳江市| 田阳县| 徐汇区| 镇赉县| 江西省| 桐城市| 保山市| 德昌县| 克山县| 新龙县| 乌海市| 武威市| 珠海市| 宝清县| 金溪县| 白水县| 峨边| 绥芬河市| 象山县| 进贤县| 海伦市| 高邮市| 章丘市| 隆林| 印江| 金门县|